De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere sessie/ ieder gesprek bij Vocare Arnhem, inclusief voor het intakegesprek en de geboden online hulpverlening. Contact tussen de coaching-, counselling- en behandelsessies door geschied eenmaal per week, indien patiënt/cliënt dit wenst. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor dit contact.

Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur vóór de afgesproken tijd, mag de coach/counsellor/psycholoog de helft van de consultkosten in rekening brengen (€47,50). De patiënt/cliënt gaat met deze regeling akkoord zodra hij/zij het inschrijfformulier van Vocare Arnhem na het intakegesprek volledig heeft ingevuld en ondertekend. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van de behandelafspraak op maandag dient de zaterdag daaraan voorgaand, uiterlijk om 18.00 uur, te zijn geschied.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan Vocare Arnhem.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. Vocare Arnhem is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,  één en ander onverminderd de verdere rechten welke Vocare Arnhem heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag en zoveel hoger als de daadwerkelijk gemaakte kosten die boven dit bedrag uitstijgen.

Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan Vocare Arnhem verschuldigd is, de administratieve gegevens van Vocare Arnhem van beslissende aard.

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Vocare Arnhem, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de absoluut competente rechter van het Arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.