Als psycholoog en coach zijn wij wettelijk verplicht ons te houden aan het beroepsgeheim. Hierop wordt toegezien door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dit houdt in, dat wij nooit informatie aan derden zullen verstrekken omtrent het dossier van onze cliënten. Tenzij de cliënt hiervoor zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien wij over informatie beschikken welke de cliënt zelf óf zijn/haar naasten lichamelijk, dan wel emotioneel ernstig kan beschadigen, zijn wij volgens de wet gemachtigd om ons beroepsgeheim te verbreken. In dergelijke situaties mogen wij contact opnemen met o.a. eerdere behandelaars, ouders (van toepassing op kinderen <18 jaar), artsen of andere professionals zonder toestemming van cliënt.

De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Vocare Arnhem is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt. Mocht dit anders zijn dan is de aansprakelijkheid van Vocare voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Vocare Arnhem is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt.