Als psycholoog en coach zijn wij wettelijk verplicht ons te houden aan het beroepsgeheim, in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierop wordt toegezien door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dit houdt in, dat wij nooit informatie aan derden zullen verstrekken omtrent het dossier van onze cliënten. Tenzij de cliënt hiervoor zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien wij over informatie beschikken welke de cliënt zelf óf zijn/haar naasten lichamelijk, dan wel emotioneel ernstig kan beschadigen, zijn wij volgens de wet gemachtigd om ons beroepsgeheim te verbreken. In dergelijke situaties mogen wij contact opnemen met o.a. eerdere behandelaars, ouders (van toepassing op kinderen <18 jaar), artsen of andere professionals zonder toestemming van cliënt.

De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Vocare Arnhem is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt. Mocht dit anders zijn dan is de aansprakelijkheid van Vocare voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

De cliënt heeft ten alle tijden het recht om zijn/haar dossiergegevens in te zien of op te vragen of om zijn/haar dossiergegevens te laten vernietigen, om welke reden dan ook. De psycholoog moet hierin volledige medewerking laten zien.

Vocare Arnhem is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt.

Betalingsvoorwaarden:

De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere sessie/ ieder gesprek bij Vocare Arnhem, inclusief voor het intakegesprek en de geboden online hulpverlening. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor gebruik van het cliëntenportaal. Contact tussen de coaching-, counselling- en behandelsessies door geschied eenmaal per week, indien patiënt/cliënt dit wenst. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor dit contact.

Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur vóór de afgesproken tijd, mag de coach/counsellor/psycholoog de helft van de consultkosten in rekening brengen (€46,50). Wanneer patiënt/cliënt zich niet af heeft gemeld, worden de volledige consultkosten doorberekend. De patiënt/cliënt gaat met deze regeling akkoord zodra zij het inschrijfformulier van Younicare na het intakegesprek volledig heeft ingevuld en ondertekend. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van de behandelafspraak op maandag dient de zaterdag daaraan voorgaand, uiterlijk om 18.00 uur, te zijn geschied.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan Vocare Arnhem.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. Younicare is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,  één en ander onverminderd de verdere rechten welke Younicare heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag en zoveel hoger als de daadwerkelijk gemaakte kosten die boven dit bedrag uitstijgen.

Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan Vocare Arnhem verschuldigd is, de administratieve gegevens van Vocare Arnhem van beslissende aard.

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Younicare, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de absoluut competente rechter van het Arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.